حیله
اناهیتا محبوب اناهیتا محبوب

چې قسمت مې پدنیا ورسره نوو

ځکه پاک میین آشنا راسره نوو

ځې میینه کړمه خپله رانه لاړو

ښه ؛محبوب؛ او باوفا راسره نوو

 ----------------------------------

مارا زمان به حیله به  مردان فروختند

پامال گشته ایم که بدین سان فروختند

دریا سپرد خیال محبت به موج خون

"محبوب" دل زخانه ء مژگان فروختن
 
 
###
 
 
سنګه می غمجن کړی بیا ونه وایې
سخت می خپل دښمن کړې بیا ونه وایې
داغروربه مات کړم ستانه وګوره 
ماکه خپل ملنګ کړی بیا ونه وایې
-------------------------------------

جانان خفه ده اوس لمانه 
خبري نکړي له رشتیا نه 
اوس زما هیله په رزا نه منې 
ماته بد وایی له سزا نه 
کنجوس له میني ورته وایم

زه یې په مینه با وفایم 
ما خپل "محبوب" کړ زه یې محبوب نکړمه 
اوس له احساس نه یې جلا یم
----------------------
 

August 24th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان