خدا اینجاست
مسعود حداد مسعود حداد

 

خدا را تو نخواهی یافت

نه در مسجد،نه در کعبه

نه درتسبیح،نه در توبه

مصلی را به زیر افگن

سکوت روزه را بشکن

نصیحت میکنم، زینهار

قدم در خانه اش مگذار

خدارا تو نخواهی یافت

درآن صحرای سوزانش

به گرد سنگ بی جانش

خدا زانجا سفر کرده

سفردردور وبر کرده

بیا اینجا

ببین اینجا

خدا اینجاست

خدا در زیر باران است

خدا در قطرۀ اشک یتیمان است

خدا در زیر خیمۀ سوزان است

خدا در آه آوارگان است

خدا را تو نخواهی یافت

بیا ایجا ،ببین اینجا

خدا اینجاست

 

14 اگست 2013
August 15th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان