خدای کی ؟
 هادی عروس سنگ هادی عروس سنگ

 

 

 

خدای مرگ ، خدای قاتلان است                   نه آنکه خالق کو ن و مکان است

کی میگوید که مرگ در سرزمینم                   بدست آن خدای طالبان است

خدای عالم و آدم ، خد ا ییست                  رووف است و رحیم و مهربان است

رضایش علم و دانش رستگآریست               خدای مهربان با عاقلان است

اگر از جانی و قا تل بپرسی                        ارازل پیشوای جاهلان است

جهالت مادر جنگ است و وحشت             خشونت رسم دزد و رهزنان است

مگر قتل است در تقدیر انسان ؟                   وز اول سر نوشت ما چنان است ؟

فغان و ضجه و درد و ملامت                      نصیب مردم افغان ستان است ؟

بخوان گر فتنه را خواهی بدانی                     از (( عمران )) آیه ی هفت در قران است

شد آن ملت بدرد و غم گرفتار                             که پابند خر ا فا ت زمان است

در آن ملت که درد و رنج و فقرست                   فریب و خدعه از نام قران است

 


March 26th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان