خسته
اناهیتا محبوب اناهیتا محبوب


 

درمنزل خموش چو بیمار خسته ام

از شعر از ترانه ء‌ بسیار خسته ام

 

برمن طبیب درد نیامد به روزگار

دیگر زشکوه ء‌ شب بیدار خسته ام

 

  گیتی برم چو خانه  زندان سرنوشت

از گوشه های این در دیوار خسته ام

 

تاکی اسیر درد بمانم به روزگار

از زخم درد این دل افگار خسته ام

 

"‌محبوب "‌من کجاست که بوید بهار من

زین زندگی تلخ رقت بار خسته ام

تاریخ/  سرودن

6  ابریل 2013

دفتر افکک کارته سه کابل


April 7th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان