خواب
  نوشته نذیر ظفر نوشته نذیر ظفر

  

تا ترا شــــــب بخواب میبینم

شهـــــر چشمم پر آب میبینم

خویشــرا بیتو در کرانه عمر

هـــر نفـــس در عذاب میبینم

از تجــــــلای آتــــش نگه ات

مــــــــــرغ دل را کباب میبینم

زیــــــــــب دیوار آرزوی منی

عکـــس رویــــت بقاب میبینم

ذوقی دیدار مشـــــــــعل رویت

در سر شیــــــخ و شاب میبینم

غمزه ی چشم مست و ابرویت

مــــثل ی یک انقلاب میبینم

ترس داری ز ســـنت این شهر

چهــــره ات در حــجاب میبینم

درحــــضور تو ای پری پیکر

خویـــــــــشرا لا جواب میبینم

 


September 28th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان