در حضور مولانا
منیر سپاس منیر سپاس

 

یکی از خواب ها وآرزو های دیرینم به تاریخ   23 می سال 2013 به حقیقت پیوست ، این تمنا جزدیدار شهر قونیه شهریکه خوابگاه ابدی مولانا ،پیامبر عشق چیزی دیگری نبود ،  برای چندی کوچهء تبعیدسرد اروپا را ترک کردیم ، در این سفرخوش،  پسر عزیزم جلال جان و دوست خانه گه و گرمابه و موسیقی ؛غنی جان هروی نیز همسفرم بودند، رفتیم به دیدار مولانادر شهر قونیه ترکیه،در فضای نفس  کشیدیم که عشق در چرخش و مستی در گردش وسماع در جوشش بود ،  ،نمیدانم چه کششی در مولانای ماست که یک عمر درهر تپش دل، بیقرار دیدارش بودم ،با خود گفتم که اگر در شهر مولانا باران سرایش بر من جاری شداز آن قطرات خیال عرفان انگیز،شماعزیزان همنفس را با خبر خواهم ساخت

چون به وفای عهد پابندم، می نویسم که چه دلنشین بود دیدار قونیه، تا گام بر شهریکه مولانا عمر پربارش رادر آن سپری کرده بود گذاشتیم ، هوا در نفس هایش   مشک برین عشق را به مشام ما هدیه داد و گفت   که بردار و برکش که دگر باره نیابی،وجاده های شهر با قندیل های از سماع و صمیمت آراسته و پیراسته بودند ،  بدین مناسبت  غزل قصیده یی را که  ((در حضور مولانا ))نام  دارد نوشتم و اینک آنرابا شمادوستان ورجاوندخود و دوستداران مولانا شریک می سازم


در حضور مولانا

چرخ مستی باران است   در حضور مولانا
های و هوی مستان است  در حضور مولانا

هر تپش غزل خوان و باغ عشق در جان است
وجد خون به جوشان است در حضور مولانا

 شور عشق و آزادی در سماع جنون دارد
دیده ام به نوشان است در حضور مولانا

جمله مثنوی او معنویت درک است
حرف مغز قرآن است  در حضور مولانا

آفتاب صوفی ها در جهان عرفان است
معرفت چه تابان است در حضور مولانا

درد های دوری ها بی حساب جانکاه اند
چاره های  درمان است در حضور مولانا

مثل منکر عشق و وحدت وجود و روح
زهد هم پریشان است در حضور مولانا

هست منیر* غنی * دیگر از جلال* دیدارش
جشن بزم یاران است  در حضور مولانا

سید مبین* همشهری یاور سفر باشد
مهربان مهمان است در حضور مولانا

* منیر : خودم
*غنی: دوست همسفرم
*جلال: پسرم
* سید مبین: هموطن دانشجو در شهر قونیه
26.05.2013 میلادی
شهر قونیه ، ترکیه


 از خدا می طلبم که قدم همه دوستداران حضرت مولانا به قونیه برسد ، در روز شنبه 25 می چند هزار نفر از سراسر ترکیه وجهان برای دیدن رقص سماع امده بودند پیش از سماع، بیت های از مثنوی به خوانش گرفته شد بعد رقص سماع آغاز شد ، ورود رایگان بود در مرکز فرهنگی هیچ جای خالی نبود ، نصایح مولانا رادر دیوار های مرکز فرهنگی نوشته بودند تحمل پذیری در اندیشهء مولانا جایی بلندی دارد.


May 30th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان