درد گیتی
اناهیتا محبوب اناهیتا محبوب

 

اِمشب زدرد گیتی چو بیمار خسته ام

از  گوشه  های منزل  دیوار خسته ام

عمرم  برفت من همه غوغا سروده ام

از خلوت  همیش  چوبی  یار خسته ام

هردم دلم زشورش غوغای عشق شکست

از تیر  دل  به سینهء  افگار خسته ام

هرگز  طبیب  درد  نجویم  به حال  خویش

دیگر  زجور عشق  به  هربار خسته  ام

قازی  نبود  به شهر  محبت  زبخت  من

ازظلم  از  خیانت   دل  دار  خسته   ام

" محبوب" نگشته ام همه در شهر زندگی

از  زلت  بی حاصل  هرکار  خسته   ام

 

 

 

 

وقت نوشتن ساعت 11 شب 10 فیروری 2013

افشارسیلو کابل


February 10th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان