درسِ عبرت
فروغ از لندن فروغ از لندن

     
زمین،جهنمی بر قاتلان بگردانیم
بگِردو دورِسرش آسمان بگردانیم
فرنگرا بدهیم درسِ عبرَت انگیزی
شکست داده و بی ارمغان بگردانیم 
سپاه ولشکرِاهریمنِ جهان خوار را
ذلیل و خـار کنیم نا توان بگردانیم
بیا که مُرغکِ بیچاره ومهاجر را
بسویِ باغ وچمن گلستان بگردانیم
سفرکرده وطندارِ پُر زغصه وغم
زِچارگوشه ای دورِجهان بگردانیم
شوَد که میهنِ ویرانه را کنیم آباد
خرابه های ورا بوستان بگردانیم
بخیز ظلم و ستم از میانه برداریم
غلام و اجنبی بی خانمان بگردانیم
بیاکه چرخِ ستمگربکام خودسازیم
بسودِ کشورِخود این وآن بگردانیم
بیا ز بویِ بهار وفروغ مقدم صبح
فضای کوه ودمن دلستان بگردانیم
       12/4/2013
  باتقدیم احترام
 
   مستزاد

            بادار فرنگ است
سی سال شده دروطنِ ما وتوجنگ است
            بنمای تو فکری
گویند که جنگِ وطنم عزت و ننگ است
           بنمای تو فکری
آتش زدن و سوختن است چورو چپاول
          مایم و تغافل
اززورِتفنگ مالکِ هرقصرِقشنگ است
          بنمای تو فکری
در آتشی جنگ خانه و کاشانه بسوختند
         میهن بفروختند
این مردمِ چوتار بخدا خیلی زرنگ است
         بنمای تو فکری
هر روز گذشت برغمت افزوده نمودند
       غم ها بفزودند
دیدی که همه نوکر و،بادار فرنگ است
       بنمای تو فکری
چون روس بدیدیم،مُسلمان وطنم سوخت
          ازجامه کفن دوخت
برجانِ غریبان همگی شیروپلنگ است
         بنمای تو فکری
با اهریمن وخرس جهان خوار بساختیم
             این بار بِباختیم
ماغرق شده ایم ملتی درکام نهنگ است 
            بنمای تو فکری
آن را که نداشت خانه وجاه لُقمه ای نانی
            اکنون شده خانی
این پول فرو مایه که از جبرِ تفنگ است
            بنمای تو فکری
آن شورو نوا های ترقی همه لاف است
            حرفی گزاف است
زین بعد هرآنچه که بگویند جفنگ است
             بنمای تو فکری
گویند که دوستم،به خدا دشمنِ جان است
              درفکرِزیان است
دایم به کمین بوده ورا تیرو خدنگ است
               بنمای تو فکری
دانیم هـمه را شیشه ای دل هـا بشکستند
                زیرا همه مَستند
با آنهمه درجیب ورا پارچهٔ سنگ است
                 بنمای تو فکری
هر چند که ما هموطن و صاحب خاکیم
                 در دل همه پاکیم
از تفرقه ها جامهٔ ما رَنگ بَرنگ است
                  بنمای تو فکری
وقت است که تاریخ نیاکان کنی روشن
                   گردی چو تهمتن
برخیزچورُستم نه دگروقتِ درَنگ است
                   بنمای تو فکری
خواهد که فروغ ازدلِ هریک بِکشد غم
                   با چشمِ پُر از نم
لیکن چه کنم هموطنان قافیه تنگ است
                   بنمای تو فکری
         14/4/2013
 
 

April 15th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان