دروغ بود
نوشته نذیر ظفر نوشته نذیر ظفر

   -- ورجینیا 13/23/11

هر گفــــته از زبان رقیبان دروغ بود

مــــهر و وفای دلـبر جانان دروغ بود

ایکـــــاش با فریــــــب نمی کردم اتکا

تصـــــویر یار با لب خندان دروغ بود

در بســــتان سبز خـــــیال ام گلی امید

در دیده بود گرچه شگوفان دروغ بود

تقـــــــــصیر دل نبود درین ماجرا ولی

منظور حرف قا صد شیطان دروغ بود

وقتــــــیکه برف غصه ببام دلم رسید

دانســــتم آنکه فصل بهاران دروغ بود

میگفت بیـــتو زنده گی هر گز نمیتوان

بی پایه بود آن همه پیمان دروغ بود

 

 


November 26th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان