دست شاعر
نوشته نذیر ظفر نوشته نذیر ظفر

     13/26/10( اهدا به جناب قیوم بشیر هروی)

 

دستی که با قــــلم شده بود آشنا شکست

شعر و ترانه ئی دل آن خوشنما شکست

باشد بسان بلبــــــلی باغ ای که در چمن

آواز او ز جهــــــــــــش باد صبا شکست

دست (قیوم) که چا مه نــگاری زمانه بود

بی جنگ و بـــی جدال خدایا چرا شکست

بی برف و بی بهانه ئی راه پر از تـگرگ

دست ظریف ئی شاعر شیرین لقا شکست

تا که شنودم حا دثه ای غمـــــــــگسار او

قلب (ظفر) ز غـــصه آن بی صدا شکست

 


October 27th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان