دو بیتی های خونچکان
نوشته نذیر ظفر نوشته نذیر ظفر

   13/16/05

 

وطن را موج مرگ و خون گرفته

ز  دست جا نـــــــیان دون گر فته

ز کار گلبـــــــــدین دحشت افگن

دل کا بل ز خون جیحون گر فته

+++++      ++++   ++++++

ز کار انتـــــحاری دشمن پست

بخون بی گناهان می زند دست

بنازم کا بلا ! قلب غــــــــمینت

همیشه دشمـــنانت بوده و است

====     +++++ =====

گهـــــــی راکت گه دارد انتحاری

کند این؛ گلــــــبدین با شرمساری

بفر مان پشــــــاوری های جا هل

وطن را کرده در خون لاله کاری

====     +++++ ======

نبـــــــــاشد انتـــــــحاری شیوه دین

مسلمان میکشی با شرک و با کین

هزاران لعـــــــــنت حق بهر قاتل

مسلمانان بگـــــــــــویید جمله آمین

+++      ++++   ++++++


May 17th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان