دوست دارم این وطن را
زلیخا پوپل زلیخا پوپل

 

دوست دارم این وطن را خاک اورا ، آب اورا ، مردم آواره و بی بیخ و بی بنیاد اورا

دوست دارم این وطن را ، کوه او را ، دشت اورا، مردم لجوج هیبت ناک اورا

دوست دارم این وطن را ، سنګ و را خاک او را، جنګ اورا صلح اوراوادی شاداب او را

دوست دارم این وطن را، خانه او را ، کوچه و بازار او را ،دفتر و دفترچه و فساد او را

دوست دارم این وطن را ، حُب اورا ، قهر او را هوای غبار آلود و ګِرد باد او را

دوست دارم این وطن را، خلق او را، زارع و کارګر اورا،یتیم اورا  ناله و فریاد اورا

دوست دارم این وطن را، مکتب اورا ، معلم اورا، دانشمند سرګردان و داکتر بی کار او را

دست دارم این وطن را، دریا آمو و مرغاب اورا، مخزن اورا معدن و لاجورد او را

دوست دارم این را ، نام اورا ،دوست اورا ، دشمن بی فرهنګ وهمسایه غرض آلود او را

دوست دارم این وطن را، پوهنتون پوهنیار او را، بچه محصل اورا و دختر شاداب او را

( ز) بخود آ بین همه رنج بیکران میهن محبوب خود ، دوست دارم این وطن را خار اورا ګُل اورا

۱۰/۱۲/۲۰۱۳
December 13th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان