دیورند
حسنیه عثمان داود حسنیه عثمان داود

دیورندای تونام نامی هرناکسی ازمن چه میخواهی؟

برویت سایه بی ننگی غم،برسرت خاک فراموشی،


May 15th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان