رای میدهیم
نوشته نذیر ظفر نوشته نذیر ظفر

     13/12/10

هر بار بهــــر دزد و دغل رای میدهیم

دزدان بکرسی های وطن جای میدهیم

 

 

 

آرای خویــــــشرا ز چه بیجای میدهیم

 

با دست خویش ثروت خود بای میدهیم

بهر خدا بفـــکر و غمی این وطن شوید

فارغ ز همـــــــنوایی زاغ و زغن شوید

جغرافیه ی وطن چو ببـــینی ز چار سو

دشمن نشـــــــسته بهر شکار تو روبرو

 

 

 

هر یک به کیـــنه برده ترا دست در گلو

 

 

 

 

زین غاصـبان توقـــــــع مهر و وفا مجو

بهر خدا بفـــکر و غمی این وطن شوید

فارغ ز همـــــــنوایی زاغ و زغن شوید

با نام دین ترور نمــــــــودند و قتل عام

کشتند مردمان وطن را ز خاص و عام

آتش زدند به مکتب و در مسجد و خیام

تیغ جــــــــفا کــــشیده شد از بهر انتقام

 

 

 

بهر خدا بفکر و غـــمی این وطن شوید

فارغ ز همــــــــــنوایی زاغ و زغن شوید

 

 

 

 

چند تیــــــــکه دار دزد مرا از تو کرد جدا

گاهی بنـــــــــــام مذهب و گاهی به قوم ما

نی خــــــــد متی برای تو کرد نی برای ما

گاهــــــــــی لباس غرب بتن کرد و گه ردا

 

 

 

بهر خدا بفکرو غــــــــمی این وطن شوید

 

 

 

 

فارغ ز همـــــــــــنوایی زاغ و زغن شوید

اطفال ما ز آتش جنگــــــــــــــــست بی پدر

صد ها هزار بیـــــــــــــوه بود زار و دربدر

 

 

 

شد ما دران غـــــــمزده زین جنگ بی پسر

هر جا یتـــــــــــــیم گریه کند با دو چشم تر

بهر خدا بفکر و غمــــــــی این وطن شوید

 

 

 

 

فارغ ز همــــــــــــنوایی زاغ و زغن شوید

فسق و فــــــــــــــــساد در وطنم داد میکند

نام ونـــــــــــــــــشان ما و تو بر باد میکند

دشمــــــــن هزار تـــــــــــفرقه ایجاد میکند

 

 

 

خود را به جنـــــــــگ ما و تو دلشاد میکند

بهر خدا بفکر و غــــــــــمی این وطن شوید

 

 

 

 

فارغ ز همــــــــــــــنوایی زاغ و زغن شوید

تعمیر ها بلند ببـــــــــــــــــــین همتان پست

باشد میان قـــــــــــــــصر دغا شاهدان مست

رقاصه ها به باده گـــساری به خیز و جست

گـــــــم کرده اند ز فرط می و باده پا و دست

بهر خدا بفکرو غـــــــــــــمی این وطن شوید

فارغ ز همـــــــــــــــــنوایی زاغ و زغن شوید

دین را بلا مـــــــــــــــــــعر فی کردند غاصبان

خود را ملا مـــــــــــــــــــعرفی کردند غاصبان

قتل را روا مــــــــــــــــــــعرفی کردند غاصبان

با صد ریا مـــــــــــــــــــــعرفی کردند غاصبان

بهر خدا بفکر و غمــــــــــــــی این وطن شوید

فارغ ز همــــــــــــــــــنوایی زاغ و زغن شوید

 

 

 

گر رای را به دزد و دغــــــــا دادی نا رواست

 

 

 

گر بــــهر پول و مسـکن و جـا دادی نارواست

گر هـــم برای نیـــــــمچه ملا دادی نا رواست

از بهر هـــــرکه رای به خــــطا دادی نارواست

 

 

بهر خدا بفکر و غـــــــــــــــمی این وطن شوید

 

 

 

 

فارغ ز همـــــــــــــــــــــنوایی زاغ و زغن شوید

 

 

 

 

 

 

داستان ما  

کوچــیده طـــایری غزل از آشیان ما

زنگـــــار بسـته واژه بروی زبان ما

از داغهای سیــــنه گلسـتان ما ببین

گلهای بی بـــــهار به فصل خزان ما

شد عده یی بـشوکت وبا ناز امتحان

از بخت بد به غـصه شده امتحان ما

چون شمع از گداز نشد نا له ام بلند

بشنو ز موج آتش ی غمــها بیان ما

شام سیاه و طلعت مهـتاب و اختران

سامع بود به قــصه و بر داستان ما

13/11/10
October 13th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان