روز خوش
سميه فروتن سميه فروتن
 بهاری در راه است و روزی نو 

بهاری در راه است و نویدی از زندگی دارد

اما بهاری داری آیا ؟؟؟

پاهای خسته و زمستانی تو را آیا بهاری گرم خواهد کرد؟!

دستان پینه بسته کودکانه‌ای که آرزو گرفتن بازیچه را بجای ابزار به دل‌ دارد

اه که هر دم به گوشه‌ دل‌ میشنوم گریه درونت را و با چشم دل‌ میبینم اندوه قلب پر دردت را فرزند یکدانه وطن

بهاری میاد و تو در مانده از روز نو و نوورزی که جز اشک حسرت ارمغانی نخواهد داشت 

برایت بهاری آرزو دارم پر از امید و روشنی 

دلم با توست و روحم همراهت 

تنهایت نخواهم گذاشت 

March 16th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان