روژی
اناهیتا محبوب اناهیتا محبوب


جانانه ته څنګه روژی څنګه دی؟
دلوږی تندی ورځی شپی څنکه دی؟
دروژه ماتی یخ شربت جانانه،
په پیشنمی کی پراټی څنګه دی؟
څه ترینه غواړی خدای ته جاړی که نه؟
د دعاګانو مرحلی څنګه دی؟
جانانه دا دعبادت ورځی دی
هر ماسختن دی تراویح څنګه دی؟
چی په سجدو ورته سر ټیټ کړو مونږه
دخدای په مینه کی مزی څنګه دی؟

 

جانانه زه خه یم روژې هم خدې

ستا جدایې د بس دا شپې هم خه دې

زه دشربت یمه اوبه  ته یی بوره د شربت

که پیشلمې  ته رازې   بیا خه   دې

زه خو په هرشیبه خدای نه په ژا را تا غوا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ړم

که ته مې یار ش‎ې نومې  شیبې بیا خه دې

دعبادت به ورزې تا یاد دوم

که رب مې سوال کاندې قبول په دغې شپې بیا خه دې

زه ستا  "محبوب" ‌یم  لیونې  د مینې

که ته مې گران جانان کوې بیا خه دې


July 28th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان