رویایی یک پروانه
علی کریمی علی کریمی


هیچ چیز طبیعی تر از رویای یک پروانه نیست

وقتی هوس می کند از پشت کرگدن برخیزد

اما شاخ کرگدن که روح ندارد

کارت پروازش لغو می شود

رسول اف، زخم سینه ی دوست و سینمایش را بردوش می کشد

مامور سانسور رسوایی را در سیما

ابر از عمر دراز درّه خسته می شود

و می بارد

تا ماهی به نفی جویبار

دل دریاییش را گریه کند

و دشت و آسمان

حسرت حظور انسان را

در غیبت گلوله و صیاد

چرا چیزهای ساده ی زندگی جای خودش نیست؟

مثل سلام در انهدام فاصله

یا لذًت گناه زیر چتر سکوت

و یا سفر به ابتدای سرزمین صبح

-دبی


October 12th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان