رویا
مسعود حداد مسعود حداد

 

می خواهم

همچو یک طوفان سرکش

عاصی باشم وفرخاشگر

آب در مجمر بریزم

نابودش کنم اخگر

بی هراس از فلک ساز

فرود آورم آسمان را

برزمین

ویران سازم زمین را

تا بگویندم آفرین

می خواهم

یک زمین ازسربسازم

ماه و خورشیدجدا

هزاران اختر بسازم

در ورای این همه

انسان دیگر بسازم

که باشد

فارغ از فتنه وجنگ

عاری از حیله ونیرنگ

ولی افسوس

که این رویاست

درین رویا

رهگشاطوفان نیست

در مسیر هر طوفان

هیچ زنده جان نیست

 

19 نومبر20013

 

 

 

 

 


November 21st, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان