زُلفِ چلیپا
فروغ ازلندن فروغ ازلندن

   استقبال از سرودهٔ حضرت حافظ 
                   *****
اگرآن تُرکِ شیرازی بدست آرد دلِ ما را
بخالِ هندویش بخشم ثمرقندو بخارا را
*************************  
                  
اگرآن تُرکِ دروازی بدست آرد دل ما را
به خالِ هندویش بخشم گلی باغِ تمنا را
هرآنچه را که میبخشم زباغ آرزویم هَست
ندارم اختیار بَخشم سرودست وتن وپا را
نباشم مالکِ رُوح وسروجسم وتن وجانم
بیارِ خویش می بخشم اُمیدِ عشقِ فردا را
ثمرقندو بخارا مال و مُلکِ دیگران باشد
بمژگان میشگافم گربگوید سنگِ خارارا
برویِ دیده ها جایِ قدومش را گذاریده
بِسازم توتیایِ چشم خاکِ پایِ آن پا را
بمیرم ازفراقش گربدست نارَد دلِ زارم
بروزِحَشرکجا گوید جوابِ ذاتِ دارا را
اگریک شب فروغ شامِ تارِ بینوا گردد
ببویم تا سحرعطرِ سرِ زلفِ چلیپا را
بفردایش روانِ قاشغروفرغانه میگردیم
که باچشمانِ سَر بیند ثمرقندو بخارا را
       16/7/2013
  باتقدیم احترام
 
درواز = یکی ازولسوالی های ولایت بدخشان است که دختران
آن درحُسن وزیبای لطافت جای خاص خود را دارد 
قاشغروفرغانه هم ـــ مربوط جمهوری اوبکستان ونزدیک ثمرقند وبخارا است
 بادهٔ اجنبی
درکشورِما رشتهٔ الفت بگسُستند
هریک کمرِ تفرقه ودشمنی بستند
ازبهرچه ما شکوه زِهمسایه نمایم
گرهموطنان عهدووفا را بشکستند
ما را به غم و دردو جدایی بنشانده
خود ها بسرِ تختِ تجمُل بنشستند
هرقافله کزشهرِتجاوزحرکت کرد
چند تن غلام زادهٔ سر قافله هستند
بردوستی ملتِ خود گرشده دشمن
بیگانه صِفت بوده وبیگانه پرستند
بردشمنِ میهن رَهی گنجینه گشوده
بردوست رهِ خانه وکاشانه ببستند
برعزت ونام وطنم لطمه زِهرسو
آن شیشهٔ ناموسِ حیا را بشکستند
در بارگهِ دشمنِ خود سر بنهادند
بَردوروبرِمیخِ اجانب همه جَستند
داند فروغ کاین همه دیوانه نباشد
از بادهٔ هر اجنبی نوشیده و مستند
           15/7/2o13
 
 
 July 27th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان