زړګی
اناهیتا محبوب اناهیتا محبوب

یارمی د خپل کلی ته تللی په ژړا یم

زړګی می درومی ناببره وارخطا یم

انتظار ورته کوم چی یار می راشی

ماته ډالی راوړی دګلو او زما شی

سخت هجران می دجانان دی زما ربه

چی یی په مینه زه یم ډوبه ناسببه

غواړم  “ محبوب” شم دګران په زړه کی

چی می پاتی شی ارمان د جهان په زړه کی


April 1st, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان