ساعات تیری ریئس ، در طول یک روزکاری !!!
از قلم : فضل الرحیم رحیم از قلم : فضل الرحیم رحیم

طنز

 

-  ساعت 10:00 الی 11:00 قبل ظهر صرف چای مکلف صبح با دوستان ،یاران ، خویشاوندان دور و نزدیک وبا حضورعدهء چاپلوسان خوش نصیب همیشه حاضر در دور بر ریئس .

- ساعت 11:00 الی 12:00 ظهر پذیرش مراجعینی از قبیل ، سردسته رشوه خوران ، کلانتران فساد پیشه ، سرباشیان چور و چپاول دارائی عامه  و زمین دزدان به شهرت رسیده .

- ساعت 12:00 الی 14:00 بعداز ظهر صرف طعام چاشت با سردسته رشوه خوران ، کلانتران فساد پیشه ، سرباشیان چورو چپاول دارائی عامه و زمین دزدان به شهرت رسیده .

- ساعت 14:00 الی 16:00 بعد از ظهر یک چشم خواب برای رفع خستگی .

- ساعت 16:00 الی 17:00 بعد از ظهر ملاقات با یاران خارجی و همزمان صرف عصریه مکمل با ایشان .

- ساعت 17:00 بعد از ظهر ختم روز کاری و برگشت به منزل تحت تدابیر شدید امنیتی .

02 – 05 – 2013


June 3rd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان