سلام ای هموطن
فروغ از لندن فروغ از لندن

 
سلام ای هموطن قربان نامت
بشیرم با ظفر گردید غلامت
فروغ از جان باشد عاشق تو
فرستاد جوهرم چندین سلامت
عزیزه ازعنایت شد ثنا گو
زواهبِ با حکیم دارم پیامت
بوَد حداد چکُش بردست دایم
همی کوبد بفرقِ دشمنانت
سلامِ عندلیب است با پیامی
میا ایران خطر دارد بجانت
زفرخاری برای تو چه گویم
دعاگوی همه خوردو کلانت
فریق مسعودیِ،هریک بخواهد
همایون می سراید از زبانت
ولی خواهد همه آباد گردی
فراوانی بوَد برویِ خوانت
عزیزی رو بدرگاه خداوند
دعا خواند بسوی آسمانت
بگف درگوش من شهلا فرستد
گلی نرگس برای عاشقانت
زراعی هم سلامی دارم اما
رسانی بهرهریک از شَبانت
به پروان گوکه پروانی زغمها
چنان زردست بسانِ زعفرانت
رسان قاصد پیام ازهر یکی را
بگو آن جاست جمع عاشقانت
سلامی دارم وازروی اخلاص
ببوسم دستِ فضلِ نکته دانت
سلام دیگرم بر مستمند است
به مردِ فاضل وبس مهربانت
فروغ میهنم خواهم همیشه
نگه دارت خدا پیرو جوانت
        6/4/2013
با تقدیم احترام
 
درین سروده سلام ها و پیام های یکتعداد شعرای که درغربت از وطن قراردارند بهموطنان داخل کشور رسانده
شده است

April 10th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان