سنگسار
زلمی رزمی زلمی رزمی

 
تقدیم بزنان رنجکشیده میهن که در زیر سنگ نامردان جاهل و وحشی صفت جان میبازند. زلمی رزمی.
تو ای مرد سیاه فکر و سیاه ذوق و سیاه دل
بگو با من
چرا موی و سر و روی زنان
ارکان دینت را بلرزاند؟
چرا راه جهنم را گشاید دیدن زن بر یکی مومن؟
مگرزن نیست انسان؟
مادرت چیست؟
بگو با من
کجا عیب است در مادر؟
مزن سنگ جهالت بر سر انسان
کجا دیدی یکی وحشی
که ریزد این چنین با این روش ها خون همجنسان؟
مگر تو بدتر ز حیوانی؟
و یا همجنس شیطانی؟
اگرباور به شرع و دین و روزحشر و یزدانی!
خدایی نیست کارتو
روا کی باشد ای سان کشتن آدم
مزن سنگ جهالت برسر انسان
مباش وحشی تر از وحشی!
که ننگین است
چه شرمگین است
 و اندوهگین.

دسمبر۲۰۱۳ -آلمان

December 8th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان