سکوت
مختار تاجزی مختار تاجزی

سکوت بینوایی ناله دارد
 
گریز از وزن و قافیه چامه دارد
 
قلم دیگر نبوسد روی کاغذ
 
زفاف ننگ شبها خامه دارد
......................................
شب قدر است و من قدرش نبینم
 
هلال‌اش مرده و بدرش نبینم
 
دروغ است راستی‌ و راست است دروغ ها
 
زلالِ شیشه و کدرش نبینم
............................................
 
تب آغوش تو باز خواهد این دل‌
 
گهی رمز و دمی راز خواهد این دل‌
 
هنوز طفلست و درس عشق نداند
 
دمی قهر و گهی ناز خواهد این دل‌
..............................................
دلم موج خواهد و طغیان دریا
 
غبار سنگ و هم طوفان صحرا
 
لهیب غصه‌ها با حرص بنوشم
 
قیامت خواهم و عصیان فردا
.......................................
 
تبی خواهم که تب دارش تو باشی‌
 
شبی باید سحر دارش تو باشی‌
 
عبادت بگذرد از چشم و ابرو
 
فلک خواهم که عرش دارش تو باشی‌
............................................
بسی عاشق بسی بی‌تاب داری
 
به‌‌‌ چشم جام می‌‌ بی‌ آب داری
 
تو نوشدارو و ما زخمی ز تیغ ات
 
خودت مهتاب هزار آفتاب داری
........................................
 
در خلوت شب شراب لب میخواهم
 
در بند و بغل شرار تب میخواهم
 
میل نیست مرا به روزه و افطارش
 
‌یک لعبت مست ز عرش رب میخواهم
.........................................
نه‌ مهر دارم نه‌ میترا و نه‌ ناهید
 
نه‌ ساحل آید و نه‌ خشکه در دید
 
نه‌ انگیزد مرا دنیا به‌‌‌ شادی
 
براتم درد سر مرگ است به‌‌‌ من عید
 
 

August 3rd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان