شوخی با عناوین مطالب در رسانه ها
از قلم فضل الرحیم رحیم خبرنگار آزاد از قلم فضل الرحیم رحیم خبرنگار آزاد

 

 

رادیو آزادی نوشت :

- در کابینه افغانستان روی اعدام افغان ها در ایران بحث شد .

 اما مردم می گویند: که کابینه افغانستان  فاتحه افغانهای اعدام شده را خواند و در حق جلادان دعا خیر و عافیت نمودند .

 

رادیوآزادی نوشت :

- توحیدی: فیصله کمیته اقتصادی شورای وزیران باطل شده است .

اما مردم می گویند : به ما توحیدی کدام ابتکار به خرچ نداده به همه معلوم است که هر فیصله بعد از فیصله باطل است .

 

رادیو آزادی نوشت :

- چهارده بلاک رهایشی در کابل اعمار می شود .

اما مردم می گویند : خانه حکومت ُپُرُاز پلو باشه اینقدر بلاک زیاد را برای نفوس کم کابل برای چی اعمار می کند .

 

رادیو آزاد نوشت :

- دستور رئیس جمهور کرزی، طراحان ناتو را غافلگیر کرد .

اما مردم می گویند : دستورات رئیس جمهور کرزی همیشه طراحان ناتو را غافلگیر نه بلکه گیچ و طراحان انتحاری مست ساخته است  .

 

بی بی سی برای افغانستان نوشت :

- دولت افغانستان اعدام افغان‌ها در ایران را پیگیری می‌کند .

اما مردم می گویند : پیگیری دولت به خینهء بعد از عید شباهت دارد .

 

 

بی بی سی برای افغانستان نوست :

-تغییرات در قانون معادن افغانستان برای جذب سرمایه‌گذاری خصوصی .

اما مردم می گویند : معادن افغانستان سالهاست که در کش و گیر قانون جنگل به  مالکیت خصوصی تبدیل شده  شما برای کدام معادن قانون می سازید ؟؟؟

 

27/02/2013


February 27th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان