شوخی با عناوین مطالب رسانه ها !!!!!!!
طنز گونه های از قلم : فضل الرحیم رحیم خبرنگار آزاد طنز گونه های از قلم : فضل الرحیم رحیم خبرنگار آزاد

 

 

رادیوی آزادی نوشت :

- حامد کرزی: در جریان عملیات نباید از طیاره های خارجی کمک خواسته شود .

مردم می گویند :

- بیشک زور کم و قهر بسیار ، ریئس جمهور فراموش کرد که بگوید که ما باید از طیارات خود استفاده کنیم  !!!!

 

رادیوی آزادی نوشت :

- مجیدی: اتباع پاکستانی طالبان را در ولایت بادغیس آموزش می دهند .

مردم می گویند :

- پاکستانی ها نه تنها در بادغیس بلکه در کلُ دنیا طالبان را آموزش می دهند !!!!

 

رادیوی آزادی نوشت :

- چراحکیم الله محسود می خواهد با حکومت پاکستان صلح کند؟

مردم می گویند :

- حکومت پاکستان و حکیم الله محسود دو رُخ یک سکله اند صلح شان صلح است و بیشبرد شان جنگ شان در افغانستان ، یکی و یکتا و یک رنگ است !!!!

 

رادیوی آزادی نوشت :

- «ایران در حال شکل دهی نفوذ بیشتر در افغانستان است»

مردم می گویند :

- گپ از شکل دهی نفوذ بیشتر گذشته بلکه حال مسله اشغال را مد نظر دارند !!!!

 

بی بی سی برای افغانستان نوشت :

- دولت افغانستان کابل‌بانک را به فروش گذاشت .

مردم می گویند :

- چیزی که یک بار چور شده باز به فروش گذاشته می شود ، آفرین به استعداد عالی دولت افغانستان !!!!!

 

بی بی سی برای افغانستان نوشت :

- وزیر حمل و نقل افغانستان خواستار بررسی اتهام علیه خود شد .

مردم می گویند :

- این خواست حنای بعد از عید است . بعد از هفت ماه وحالا که  زمانی تدارک انتخابات است باز خود را در در و دیوار زدن کاری بیش نیست . اما این بار کسی دیگری ریئس جمهور آینده را به کرسی ریاست جمهوری خواهند رساند !!!!!

 

بی بی سی برای افغانستان نوشت :

- دولت افغانستان: اعضای دولت در صورت نامزدی در انتخابات باید استعفا دهند .

مردم می گویند :

- خدا می داند که این خواست دولت افغانستان ، به گوش اعضای دولت کاری واقع شود در این دوازده سال است که اعضای مذکور مانند سیارات در محور همین دولت می چرخند و چرخند و چرخند !!!!

 

فضل الرحیم رحیم خبرنگار آزاد

16/02/2013

 


February 17th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان