شکایت زندانی کابل
نوشته نذیر ظفر نوشته نذیر ظفر

 (طنز ) 13/28/10

پای وازی از سر مـــــــــــهر و وفا
بهــــــــــــر یاری برد در زندان غذا
هــــــــــم لباس و جاکت و پیراهنش
بــــرد با خـــــود تا بیــــــاراید تنش
یک کــــــمی هم کشمش و بادام برد
لیف و صــــــابونش پــــی حمام برد
چـــــــون به زندان ء پلچرخی رسید
منتــــــظر شد تا رفیــــق خویش دید
دیــــد یارش سر گران بنشسته است
لب ز شــــــادی های دنیا بسته است
می زند نصـــــــوار خود را دم به دم
بســـــــــــکه دارد در دل خود بار غم
چـهره اش غمگین و رخسارش کبود
هیچـــــــــــگاهی او به این حالت نبود
یارش از احــــــــــوال او پرسان نمود
دیـــــــــــده ء زندانـــی را گریان نمود
گفــــــــــــت اینجا در عذاب افتاده ئی؟
زیر جــــــور و اضــــطراب افتاده ئی؟
یا شـــــــدی از بــــهر طفلان ات ملول
غصــــــه و غم میخوری در این سلول
گفـــــــــــــت زندانی بیارش :ای حکیم
خفــــــــــــته ام اینجا چو شیطان رجیم
ما درینــــــــــــــجا چور در بیرون بود
قلــــبم از آلام او پــــــــــــــر خون بود
چور شد ملــــــــــــــت بدست این و آن
جنگســـــــــــــالاران کنند کیف ء جنان
متهـــــم گــــــــشتم به رشوه پنجهزار
سالـــــــــــــــها دارم درین زندان قرار
مارشــــال و جنگــــــــــــسالاران ببین
صاحـــــب امـــــــلاک و تعمیر و زمین
بی ـــســــــوادو بی کــــمال و بی هنر
چـــــور دارند هر نفــــــس شام وسحر
کاری دزدی ره به مــــــعدن برده است
تیــــــغ غــــــــم را در دلمن برده است
از چــی باشــــــم شاد و باشم با سرور
است در بیــــــرون محبس موجی چور


October 30th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان