صحبت با جناب واحدی صاحب


 

مصاحب؛ ضیا

هموطنان عزیز!

با میلاد هفته نامۀ "افق" این سعادت نصیب ما شد که داشته های گران ارج معنوی مردان وزنان دانشمند، فرهیخته وقلمدار وطن را

نه تنها از ژرفای سینه وا ندیشۀ جمعیت افغانهای مقیم استرالیا بلکه از گوشه گوشۀ جهان زینت بخش برگپاره های آن بسازیم. درین میان شخصیت عالیقدر که از دانش، خوش نامی وخدمت در عرصه های مختلف برخوردار اند وحال درچنان سن وسالی قرار دارند، که به قول معروف بنشینند، ببینند وعبادت کنند. اما این مرد با مسئولیت وبا احساس هرگز تن به آسایش نداده ، ونیک دانسته اند که: عبادت به جز خدمت خلق نیست

به تسبیح وسجاده ودلق نیست

آری ! فرهیخته مرد گرامی محترم الحاج محمد انور واحدی میباشند، که ایشان با وجود کبر سن واوضاع آشفتۀ کلان سالی، ازآنچه اندوخته های علمی وتجارب کاری در دست دارند، سخاوتمندانه وایثار گرانه از طریق قلم، نوشته های با ارزش شان رادر خدمت مردم قرارمیدهند که بیشتر خواننده گان محترم هفته نامه "افق" با نوشته های ذی قیمت شان آشنایی دارند.

یادداشت: در جملۀ بالا کلمۀ (ایثار گرانه)را به کار بردیم. قبلاً نیز نوشته یی از بنده زیر عنوان( نویسنده گان ایثار گران اند) از هفته نامه "افق" به نشر رسیده، در آنجا تذکر داده شده استً: هرکس از خود شغل وپیشه یی دارد ؛ مثلاً: نجار، گلکار، معلم، مامور، داکتر، وکیل، وزیر... اما به یاد داشته باشیم که هر یک ازین افراد در هر شغل یا پیشه یی که مصروف باشند، شاید از طریقه های مختلف سخاوت وایثار کنند اما زمانی که شغل شان در خدمت مردم قرار می گیرد، از دقیقه های وقت شان و کار شان مزد بدست می آورند. این نویسنده گان وفرهنگیان اند که وقت خودرا، انرژی خودرا، اندوخته های خود را مفت ورایگان در خدمت مردم قرار میدهند."

با عرض تقصیر به جناب واحدی صاحب که در قسمت تمجید ومعرفی ایشان منحیث موسفید وبزرگ ومنحیث یک شخصیت علمی وفرهنگی جامعه ما واز همه مهمتر منحیث همکار همیشه گی هفته نامه "افق" تا حال تأ خیر ورزیده ایم، این تقصیر نه تنها در برابر جناب واحدی صاحب صورت گرفته بلکه شخصیت های عزیزالقدر دیگری نیز داریم که نسبت نبودن وقت کافی نتوانسته ایم خدمت شان برسیم ، امید واریم مورد عفو قرار گیریم. به هر حال اینک صحبت هایی با محترم واحدی صاحب در میان میگذاریم وشما عزیزان را درین ضیافت شریک میسازیم:

ضیا :جناب واحدی صاحب ، به هفته نامه"افق" خوش آمدید !

واحدی صاحب:...............................................................................................

ضیا: لطف بفرمائید وبگوئید؛ در کدام سال و درکجا به دنیا آمده اید و در چه گونه خانواده بزرگ شده اید؟

واحدی صاحب:...............................................................................................

ضیا: از تحصیلات تان وموجبات تحصیلی تان بگوئید واز کارهای علمی وآثار ونوشته های تان یاد آور شوید؟

واحدی صاحب:..............................................................................................

ضیا: اگراز وظایف ومسئولیت های کاری تان لطف بفرمائید واز مدت آن وخاطرۀ خوش تان همچنان اگرخدای نخواسته خاطره ناگواری به شما در جریان کار دست داده باشد چیست؟

واحدی صاحب: ...........................................................................................

ضیا: چه وقت، باکی یا کیها وچرا به استرالیا تشریف آوردید؟

واحدی صاحب: ...............................................................................................

ضیا: فرزندان شما کیستند، چه میکنند و زندگی خود تان چگونه می گذرد؟

واحدی صاحب: ......................................................................................

ضیا: سوای محصلین وسایر جوانانی که در مکاتب، دانشگاه ها وسایر موسسات تحصیلی مشغول آموزش فعالیتهای علمی وفرهنگی میباشند، فعالیتهای دینی، فرهنگی وعلمی هموطنان مارا در جهت بقا وارتقای آن وازهمه مهمتر اتحاد ملی میان افغانهای مارا در استرالیا چگونه می بینید؟

واحدی صاحب: .......................................................................................

ضیا: وپرسش اخیر اینکه چه چیز موجب شده است، با وجود سن وسال بالا به نوشته دست میزنید؟ ضمناً هفته نامه خودتان یعنی " افق را چگونه یافتید وچه رهنمود برای ما مهربانی می کنید؟

واحدی صاحب: .....................................................................................

ضیا: یکبار دیگر از شما تشکر میکنم واز خداوند(ج) طول عمر با برکت وسلامت وجود برای تان تمنا میکنیم.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

یادداشت مجدد:

جناب واحدی صاحب!

نمیدانم پرسشها تا چه حد مورد قبول تان میباشد، ضمناً اگر چیز جالبی در نظر شما وجود داشته باشد ، شما لطف کنید خود تان آز جانب ما آنرا طرح وبه پاسخ آن بپردازید. همچنان اگر هر یک از پرسشها را نخواستید جواب ارائه فرمائید ، هیچ مشکلی به وجود نخواهد آمد. باز هم متشکرم ارادتمند شما

ضیا

 


November 1st, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان