صدای بهار
نوشته:  نذیر (ظفر) نوشته: نذیر (ظفر)

 

 

 

 

         13/14/03

 

 

شنیده میشـــــود از ســـــبزه ها صدای بهار

شـــــکو فه کرده به تن از خوشی قبای بهار

چکاوک بر سر هر شـــــــــاخه پای میکو بد

برقص آمــده ؛ دارد طـــــــــــــرب برای بهار

گر فته لاله قدح را  بکــــــــف ز سرخ رویی

که نو ش باده حلال اســـــت در فضای بهار

صبا ز لطف به هر کــــــــو چه آب می پاشد

که تا غبار نــــــــخیزد ز گامـــــــــــهای بهار

ز فرش سبزه بــــــــــــساز زاهدا مصــــلایت

بگــــــوی نا لهء تکــــــــــــبیر بر خدای بهار

ربوده نر گسء شهـــــــــــــلای باغ دل ز برم

نه مفت گشــــــته ام اینـــــــجا غزلسرای بهار

 

 


March 15th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان