صیاد
نوشته: نذیر ظفر نوشته: نذیر ظفر

- ورجینیا –امریکا 13/15/12 صــــیاد نا بــــــــــکار ؛ مرا از ترانه ماند آسایـــــش ام به محـــــــوطهء آشیانه ماند منـــــقار زیر بال نمـــــودم برســــــــم غم هر چــــند بهر من به قفس آب و دانه ماند یاد هــــــــوای باغ کـــــنم با دلی پــــــریش داغ چمن به ســــــــــینهء من جاودانه ماند بین من و گل هر چه که بود زود تر گذشت نا گفـــــــته قــــصه های دلم محر مانه ماند بگذشت خوب و بد همــــه در زنده گی ولی نـــــفریــــــــن ما به ظا لم دور زمانه ماند
December 20th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان