عالمی یک رنگی
فروغ از لندن فروغ از لندن

        استقبال اس سروده ای خواهر گرامی صالحه  واهب       

          هرکه از نخوَت لباس کبر در بَر میکند
خویش میسازد ذلیل و خار و ابتر میکند
خس همیشه شعله را بردامن خود پَرورد
شعله از آتش زبانی،خاک بر سر میکند
گرچه نی را بار ها از بند بند بُبریده اند
ازوفا و مهرِ هر بند، ناله ای سر میکند
نی برایِ خدمتِ خلق بوریایِ می شود
ازمُحبت خویشتن را فرشِ هردرمیکند
ناله ای نی آتشی بر جان دشمن می زند
قصه ای آتش زدن هایش مکرر میکند
ازصدف آموز پاس دوستی با دیگران
میستاند قطرهٔ  را،عرضه گوهر میکند
شمع را نازم که روشنگر بوَد درانجمن
با سپاس پروانه قربانش سرو پَر میکند
عاشقان آینه دارِ عالمی یک رنگی است
هرکجا آینه در دل،صورت از بَرمیکند
کشتی مقصودِ ما را نا خدایِ دگراست
درمُحیطی آبرویِ خویش، لنگر  میکند
چون حُباب،آینه ای ما هم ندارد اعتبار
ورنه هر آینه  ساز کارِ  سکندر میکند
ازفروغ حق بوَد هر قطره اشکم کمیا
گربرویِ خامه ریزم کارِ زرگرمیکند
             30/4/2013
   باتقدیم احترام

April 30th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان