علی اصغر
فروغ از لندن فروغ از لندن

روان استاد سُخن مرحوم  علی اضغر بشیرهروی را شاد خواسته برایش آرزوی بهشت برین دارم ویکی ازسروده های ایشانرا
با تفاوت قافیه استقبال کرده ام
      
نگارِ نازنینیِ عِشوه پرداز
غِزالِ مَست آهویِ،پُر ازناز
زمژگانت زدی خنجر بقلبم
کشیدی تیغِ ابرو بَرسرم باز
بدامِ خود گرفتی مُرغ دل را
شده محمود اسیرِ زُلفِ ایاز
بُتی سیمین برِ چون تو ندیدم
عزیزو دلبری ای شوخِ تناز
سرودوشعروآهنگم تو باشی
نوایِ نایی ام را بال وپرواز
کجا بیتو بوَد درسازِ من سُر
نباید سُرکنم بی رویِ توساز
چوبلبلِ شوروافغان ازبرایت
بوَد درسینه پنهان آنهمه راز
بسانِ شمع سوزم در فراقت
زدم آتش بسرخودرا درآغاز
خلاصم کُن زِ چنگالِ جدایی
غلامِ حلقه برگوشت شوم باز
فروغ آرایِ شام تیره ام شو
بنورِماهِ رویت کُن سرافراز
علی اصغر روانت شاد باشد
سُخن بااین دُعا بنمودم ایجاز
      7/9/2013

September 9th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان