عید بر همگان مبارکباد...
داوود اکمل احمدی داوود اکمل احمدی

عید بر همگان مبارکباد...
عید بر عاشقان مبارکباد...
اما ... عید من...
زمانیست که تنی برهنه نباشد از فقر
شکمی گرسنه نباشد از جبر
لبی تشنه نباشد از بجر
دستی دراز نباشد از زجر
و...عید من ...
زمانیست که انسان مملو از انسانیت باشد

آدمیت آگنده از شرافت باشد
زندگی سراپا کرامت باشد
و سازندگی رضای بشریت باشد
و..من ...و عیدمن...
آنوقت بازهم....
عید برهمگان مبارک باشد
عید برعاشقان مبارک باشد.
(،13-10-2013)


October 14th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان