غنچه
نو شته نذیر ظفر نو شته نذیر ظفر

     13/05/05  لویزیانا -امریکا

 

جورو جفای تو مرا میکشد

نــــازو ادای تو مرا میکشد

لالهء صحرای محبت تویی

رنــگ قبای تو مرا میکشد

رونـق بازار خیال ام شدی

دل به هوای تو مرا میکشد

نذر محبت شده ام بر وصال

عشق بـــپای تو مرا میکشد

با کسی من کینه ندارم ؛ولی

خصــم برای تو مرا میکشد

گــــــــشته ام آواره دیدار تو

یـــــــاد لقای تو مرا میکشد

غنچهء بشگفتهء خندان من

خنده گکهای تو مرا میکشد

 

دل فروش   13/30/04

 

دلم را بهــــــــر جانان میفروشم

قسم خوردم کــه ارزان میفروشم

شود گـر مشــــــــتری بهر حیاتم

برایش هردو یکــــسان میفروشم

نه مثل جنــــــــگ سالاران کابل

تفنگ و تــــوپ و آوان میفروشم

ندارم گــر دکان گلفــــــــــــروشی

گل عشــــــــقم به دامان میفروشم

لب پر خنــــــــده زین سودا ندارم

به چــــــــشم پر زگریان میفروشم

نه من چــــون شیــخ با تذویر بیجا

به هر یک لحــظه ایمان میفروشم

ز بار مفلســـــــــی گنجینه ء خود

برای لقـــــــــــــمهء نان میفروشم

ز جبر ایـــــــــن زمانه نا علاج ام

مـــــــــتاع خود به تاوان میفروشم


May 8th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان