فاصله ها
نوشته نذیر ظفر نوشته نذیر ظفر

 

 

   - لویزیانا – امریکا   13/06/02

 

 

میان ما و تو بسیار بود فاصله ها

چه بی تر حم و غدار بود فاصله ها

صدای عشق نمی آمد از سرای شما

برای آنهمه ؛ دیوار بود فا صله ها

دو چشم منتظر چهرهء گلاب تو بود

همیشه مانع دیدار بود فا صله ها

فراقو دوری مرا رنج بیکران میداد

به مثل چهرهء اغیار بود فاصله ها

ز خواهش دل خود نا امید میگشتم

برای وصل تو آزار بود فاصله ها


February 17th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان