فدای شکار
نوشته نذیر ظفر نوشته نذیر ظفر

      لویزیانا 13/10/09

وقتیـــــکه دل محــــــبت او آشکار کرد

راهی عشـــق گشت که تا دیده کار کرد

گفتـــــــند نو بهار به یـــــک گل نمیشود

گـــلروی من به جلوه خود صد بهار کرد

مرغ دلم بـــــشاخ مــــــــحبت مکان گزید

خود را اسیر صــــــید و فدای شکار کرد

خال ی که در کـــــناره ی ابروی یار بود

تفسیری از ســــــــــتاره ی دنباله دار کرد

دیشب به خوابم آن مهـی تابان بخـنده گفت

آخــــــــــــر تــرا محبــــت من خاکسار کرد

 


September 11th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان