فرهنگ ستيزان تمدن گريز
رسول پويان رسول پويان

 

بـه آيين بـهاران می‏ستيزند              بـه لطف گوهر جان می‏ستيزند

به شور و نغمه‏های عندليبان           به باغ و طرف بستان می‏ستيزند

بـه آهنـگ لطيـف آبـشاران             به عطر خاک و باران می‏ستيزند

به لبخند نـشاط‏انگيز نـوروز           به مهر و ماه و کيهان می‏ستيزند

به آهـوبـرگان مست و زيبـا            خيابـان در خيابـان می‏ستيـزند

به چنگ و بربط و آوازمطرب                 به بـزم شـاد مستان می‏ستيزند

بـه آثـار گــران بـاســتانـی              به خشت وخاک ايوان می‏ستيزند

به خلق باميان و مهد شيران            به تنديسان بی جان می ستيزند

به خط و واژه و گفتار مـردم          بـه تصويـر عـزيـزان می‏ستيزند

بـه احساس لطيـف شاعـرانه           به نظم و شعروديوان می‏ستيزند

به شعر حافظ و خيام و جامی                   به جوش باده نوشان می‏ستيزند

به رسم پاک مستان خـرابات           بـه دسـتاويـز رندان می‏ستيزند

بـه افکار سـنايی، پنـد عـطار          به گنج علم و عرفان می‏ستيزند

به سوز مثنوی و حالت شمس                   بـه خورشيد فـروزان می‏ستيزند

به شـعر رودکی، قند سمرقند          به خط و خال ترکان می‏ستيزند

بـه فـارابی و سينا، فـخر رازی                 بـه افـکار حکيمان می‏ستـيزنـد

به فـردوسی خـداوند اسـاطير          به پارسی ارث دهگان می‏ستيزند

بـه رسـم جـاودان پهـلوانـان            به رستم، خصم ديوان می‏ستيزند

به پندار و به گفتار و به کردار                 بـه آداب بـزرگان می‏سـتـيزنـد

به ارث باستان و گنج شـايـان                   بـه فرهنگ خـراسان می‏ستيزند

به سيس و قارن و سنبادو مسلم                 بـه طـاهر مـرد ميـدان می‏ستيزند

بـه عيـاران و شيـران خـراسـان                بـه تـاريـخ درخشـان می‏ستـيزنـد

بـه خوجند و سمرقند و بخارا          به آمـوی خروشـان می‏ستـيزند

به غزنی وهـری بلخ و فرهرود                به پروان و بدخشـان می‏ستيزند

به عشق پاک دلهای پر از سوز                بـه آه سينه چاکان می‏ستـيزند

به عـزم راستان و مهر يـاران                  به قلـب صاف پاکان می‏ستيزند

به آيين وفـا و رسـم خوبـان            به لفظ وعهد وپيمان می‏ستيزند

بـه عدل و داد و قانون مدوّن          به حکم شرع و قرآن می‏ستيزند

به نـور دانش و صبح معـارف                  به شـاگـرد دبستان می‏ستيزند

بـه پيونـد دل عشاق مسکين            به حسن نو عروسان می‏ستيزند

به زلف مهوشان برگرد رخسار                بـه آزادی نسـوان می‏ستـيزنـد

به نفس بيوگان دل پـريشان            به طفل ديده گريان می‏ستيزند

به پيران سخن سنج خراسان           بـه افـکار جـوانـان می‏ستـيزند

بـه انـدرز طبيبان خـردمنـد             به دارو و بـه درمـان می‏ستيزند

بـه نيروی بـزرگ زنـدگـانی           به عقل وعشق وايمان می‏ستيزند

بـه روح آدم و بـنياد هستی             بـه دسـت‏آورد دوران می‏ستيزند

به عرش کبريا و اصل فطرت                  بـه ذات پـاک يـزدان می‏ستيزند

سخن کـوتاه ايـن گـرگان وحشی

به هست و بـود انسان می‏ستيزند

 

16/1/1392


August 20th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان