فقط اگربدانم
انجنیر حفیظ ا له حازم انجنیر حفیظ ا له حازم

 

میتوانم دیر ها منتظرت بمانم

و شب ها را نخوابم

تا دیر های دیر

یکسال و دو سال و شاید هم تمام عمر

بگزار اوراق تقویم

چون برگهای باغ در گزر باشد

فقط اگر بدانم

که این همه بیهوده نیست

من میتوانم همه جا دنبال تو باشم

در جنگل های انبوه

در ریکستانهای سوزان

در دامن کوه های بی انتها

در جا هاییکه شیطان هم پا نگزاشته باشد

همه چیز در گزر است

بدون اینکه دیگران تقصیری داشته باشند

و اندوه نیز گزشتنیست

اگر تو راه خودت را بروی

میتوانم تمام هستی را برایت هدیه کنم

همه داشته ها و نداشته هایم را

و من میتوانم بپزیرمت

با سرنوشت تلخ و اندوه بارت

و خود را خوشبخت خواهم یافت

و هر آن ....

دنیا را برایت هدیه خواهم کرد

فقط اگر بدانم

که این همه بیهوده نیست

و من ترا بیهوده دوست ندارم......

 

 

 


July 10th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان