مختار تاجزی مختار تاجزی

طلوع زنده گی‌‌ آغاز مرگ است
 
شرار خصم نخل از نفس برگ است
 
فلک معجونه ایست از بست اضداد *
 
شکوه‌ٔ کلبهٔ خام ، شأن ارگ است
 
*اشاره ایست به‌‌‌ قانون وحدت اضداد و مبارزه ضدین در مبحث دیالکتیک ( فلسفهٔ ماتریالیزم دیالکتیک ) .
 
 

August 12th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان