از محمد ضیا، ضیا از محمد ضیا، ضیا

 

اگر زباغ بهشت سر زند درخت چنار

به غیر شاخه وبرگش دگر ثمر نرسد

برو تو غوطه به دریای بی کرانه بزن

زآب گندِ لجن زار گهی گهر نرسد

قلم زجنس شریف است، خداکند که قلم

بدستِ مردم نا اهل وبی هنر نرسد

قلم متاعِ گرانیست که هرگزش زدکان

بدستِ خواجه و منعم به سیم و زر نرسد

هر آن نی یی که زتالاب میکشد قامت

نی است ولیک به معنای نیشکر نرسد

صدای بلبل نیل* یا ترانه های خیام

به نزدِ اهلِ ندامت به نوحه گر نرسد

یقین بدان که تاثیرِ عود و چنگ و رباب

به قدرِ یک سر سوزن به گوش کر نرسد

شناس حریمِ ادب را بروتو خودرا باش

که تا  زِ دست و زبانت به کس ضرر نرسد

* اشاره به اُم کلثوم آواز خوان مصری

سیدنی می 2013

 


June 20th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان