لغمان__ استراخان
انجنېر ظهورالدين انديش انجنېر ظهورالدين انديش


هم مې ئی وراره ، هم خوره ئی ، هم مې ورور جان ښکا رې 
تا باندی مېن ېم زما ګران افغا نستا ن ښکارې
تا کې ما با ېللي هم سرونه پرېمانه دي
ځکه ئی ځانګو زما دمور ته لغمان جان ښکارې
دلته کولې شوي ککرۍ د اجنبېانو دي 
ځکه ئی جنت نشان ، دټولو ستر ارمان ښکارې
تا دمځکې سر کې پلې کړي خپل نسلونه دي
ټول جها ن د ې فتحه کړ ، او چت لوړ پر اسمان ښکارې
هم مې ئی ورېره ، هم مې خورزه ئی ، هم مې مور ته ئی 
تا کې زېږېدلي غېر تېان استراخان ښکا ر ې
ته مې ئی دمور وطن زانګو د ولسونو شوې
سره، او تور برېتو نه لوړ او هسک پر ټول جها ن ښکارې
تا کې ما تې شوي ککرۍ د فا شېستا نو دي 
نيم ښا مار دی ختم کړ ، قوت کې بې مثال ښکارې
پاتې نيم ته وخت وه ټا کل شوې ، غزني جان وائي
جوړ مې کړ تا ريخ انقلابي افغا نستان ښکا ر ي
دو ا ړو ، وطنو با ندې ادم _امان وېاړونه کړي 
تيت پر ټول جهان شول د تاريخ نوۍ دوران ښکاري
ېا دو نه :
استراخان - دروسي په فدراتيف کې داولېا نوف دزېږېدو ټاټو بۍ دی
ذکردغزني- هدف دغازي امير امان اله خان سوګند په انقلابي مبارزه په دې ښارکې دی ،دهم دې سوګند پر اساس زما د زېږېدو ټا ټو بۍ د غزني ښا ر دی ٠


December 2nd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان