لنډۍ
انجنیرعبدالقادرمسعود انجنیرعبدالقادرمسعود

لنډۍ:


February 14th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان