مرجع الهام
نوشته نذیر ظفر نوشته نذیر ظفر

      لویزیانا 13/16/09

چو سر دچار غزلهای عاشقانه شدم

نفیری حنجره ی مر غ ا شیا نه شدم

تنفس غزل ام در هوای روی تو بود

سرود سینه ئ دلهای پر بهانه شدم

چمن چــو آیینه روی ترا نشان میداد

اسیر دیـــــــدن روی تو با ترانه شدم

انار گــــــونه ز شـــاخ امــــــید افتادم

بروی خاک پراز یاس دانه دانه شدم

حضور مر جع الهام عا شقانه تو یی

غزلـــسرای وفای تو در زمانه شدم


September 18th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان