مرد بیباک
هادی عروس سنگ هادی عروس سنگ

 

برار بیرون چی است در چانته و ساک                            بریز  در  دامن  دریا و  کولاک

شود  معلوم  میل و     رغبتت    که                               یخن را پاره سازی سینه راچاک

چرا غرقیم ما در خواب غفلت؟                                      جهان در کاوش هستی افلاک

نگاه دیگران بر علم و د ا نش                                      ولی ما یان همه خزیده درلا ک

چرا اقبال ما را زنده گی نیست؟                                   شهید می پرورد پیوسته این خاک

درخت رز بما خونا به آرد                                       برای دیگران مستی از ین تا ک

زمین دیگران نعمت بیارد                                          زمین ما چرا منفور ، تریاک

زمان آبستن روشنگرانست                                         کنند آیینه ی آلوده را پاک

نگردد سد دریای خروشان                                         نه دیوار و نی سنگ و خس و خاشاک

تو خواهی دید حقیقت را درانروز                               که تصویرش دهد بهر تو پژواک

تو بشکن این سکوت مرگباررا                       برو مردانه پیش ای مرد بیباک

 


June 16th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان