مسلمـــــان نمـــــا هـــا
انجنیر حفیظ الله زریــــــر انجنیر حفیظ الله زریــــــر

 

(واعظان کاین جلـــوه در مهـــراب و منبـــر میکننــد

چــون به خلـــوت میــروند آن کــار دیگــر میکننـــد)

حــافظ «ع ر»

 

وای از ین ظــلم و ستـــم کامروز در شهـــر میکننـــد

سـرخ ورنگیــن دامــن میهــن بخـون تــــر میکننــــد

گشتــه ویــران خــانــۀ مظــلوم و مسکین بهـــر خــود

قصــروکوتـی ازروخـــام وسنـگ مــــرمـــر میکننـــد

خــون مـــردم میچکـــــــد ازتیــغ ایشــــان بــاز هــم

بهـــرقتــــل بینـــوایـــــان تیــــــزخنجــــــرمیکننــــد

ملـک ویــران،ظـلم بیحـــد،جـوی خــون گشتــه روان

دهشت انــدر ملــک چـون چنگیـــزوهتلـــر میکننـــد

شب کمـــربستـــه بقصـــــد دزدی وغــارت رونـــــد

روزهــا اززهـــد و تقـــوا خرقـــه در بــــر میکننـــد

مـــال بیت المـــا ل راخــوردن مبــاح دانستـــــه انـــد

رشــــــوه را درکــاردولت لــوح دفتــــــر میکننــــــــد

از بـــرای رونـــق بـــازار قـــاچــــاق زیـــــر پــــاه

حــرف قــرآن بـــرســـر ســـودای پــودر میکننـــــد

آن یــــکی راازجهـــا لت کفــــرگفتنـــد خـــود نگـــــر

خـــدمت کفـــــار چـــون مزدورونـــوکــــر میکننــــــد

دم زاســــلام وشـــریعت میـــزننـــد امــا چــه ســود

در عمـل چــون بنگـری خـود کـار دیگــر میکننــــد

بـــوده مفهـــــوم جهــــــاد و ارمغــــــان کــــار شــــان

وحشت وغــــارتگــــری کاینســان بکشــور میکننــــد

زیــرنــــام دیــن و مــذ هب بس جنــایت کــرده انــد

آتش جنــگ دروطــن راشعلـــه ورتـــــر میکننــــــد

پـارچـــه میبــا فنــد زخـــد عـه تا رسنــد بــر مـُـدعـــا

قول کـــذب را کــــی دیگــــر مـــردم بــاور میکننـــــد

فخــــر دُنیــا قــوم افغــــان یک زمـــانــی بـــوده ایم

عزت افغــان کنــــون بــا خـــاک یکســـر میکننـــــد

پنـــــد حـــافظ هست درسی ازبــرایت ای «زریــــر»

(تـوبــه فــرمـا یـان چـرا خــود تـوبـه کمتـــر میکننـــد)

 

فرانســــــه

 

 

 


February 27th, 2008


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان