مطرب
نوشته نذیر ظفر نوشته نذیر ظفر

به استقبال از غزل شاعر و نگارنده ی چیره دست کشور مرحوم استاد علی اصــــــــــــــــــــــــــــــــــغر بشیر هروی

     لویزیا نا 13/16/09

ندارد بــــــــیتو بزم عا شقان ساز

به تار عشق داری یک جهان راز

به هر یک پرده آهنگت مقامیست

به ســــــــحر آلوده باشد جان آواز

صـــــــدای دل به تا ر آورده ی تو

بدســـــت خویش داری کان اعجاز

مرا غرق ســـماع کردی به سازت

شدم از فرش تا عرش شان پرواز

رسیدم جایی کانجا جمــله مستان

یکی از دیگــــــری بودند جان باز

ســـــــرود زنده گی با جان شنیدم

ندیدم غـــــــــــــیر آن یاران ممتاز

 


September 17th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان