معراج
نوشته نذیر ظفر  نوشته نذیر ظفر

     - ورجینیا  امریکا

 

 

شگفــــتم من چـــنان از یاد آن سر و روان امر وز

که هر کس دید من را گفت: گشتی نو جوان امروز

چنان پـــرواز با لا کرده ایـــــــن دل بر سر کویش

که زیر پــــــای او افــــتاده گر یان آســـمان امروز

به مــــعراج محبت آن قــــــــدر ره بــــرده ام با لا

به مثل چشمی موری کور می بیـــــنم جهان امروز

هزاران باغ و راغ و گلــــشن زیبــــــــا نظر کردم

ندیدم نگهــــــــــتی چون تار موی یار جان امروز

نه از آواره گی در شــــــا خه ها پـــــرواز میدارم

نمیگــــــنجد دلء بشــــــگفته ام در آشـــیان امروز

 

 

 

 

دست جفا          لویزیانا – امریکا 

 

از هر کناره دست ســـــــتم در گلوی ماست

در آســـــــــتین پــــــاره مکان عدوی ماست

آنانـــــکه در مـــــــقام خرابـــــــات خفته اند

غافل از آنـــــــکه باده شان از سبوی ماست

عمـــری گذشـــــت و کام دل ما نشد حصول

هر چــند چشـــم دل بـــــه در آرزوی ماست

گر در حـــــــضور یار مــــــشرف نمیشویم

انگشت انـــــــتقاد مــــــخا لف بسوی ماست

خـــینا گران بـــاغ تـــــصور نمــــــــــیکنند

کاین نگهت چمن همگی عطر و بوی ماست

ما جــــان به نذر عــــشق نـــهادیم بی دریغ

آیینه وار عــکس شــــــهادت بروی ماست

 


February 3rd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان