ملال
حسنیه عثمان داود حسنیه عثمان داود

آه ودرد،دیگرناکسان ازروبروبامن نمیجنگند

شیرجنگجوگوییدگرآبی

نمیخواهد
June 24th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان