ملول
نوشته نذیر ظفر نوشته نذیر ظفر

      13/16/10

مرا به شوخی چشمت قسم که دلگیرم

ملول ضربه ی مژگان ی پر ز تذویرم

به روضه رخ ماه تو میـخورم سوگند

که در محبت روی تو نیسـت تقصیرم

به نگهت گلی روی تو من کلان شدم

که بوی عشق تو الوده بود در شیرم

بیاد روی تو هر روز زنده گی خواهم

اگر خیال تو در ـسر نگـــشت میمیرم

نه من به شهر شبانگاه زنده دار توام

کسی به شهر نخــسپد ز نای شبگیرم


October 21st, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان