ملگرتیا
اناهیتا محبوب اناهیتا محبوب

چې "حقمل " نور ملگرتیا راسره نک‌‌ړ‎ې

زکه مینه په رشتیا راسره نکړې

ماته بد وایې په ژبه او کلام خپل

اوس نو هیڅ وخت نور وفا راسره نک‎ړې

مادشمن گڼې خپل زان ته ناسببه

هیڅ خبره په رضا راسره نکړې

ز‌‌‌‌‌‌‌ړ‎ه مې مات دې په ولا له ‌ډیره غمه

چې خیگڼه نور دنیا راسره نکړې

ډیره ستړ‎ی یم له بیت او له بیان نه

چې پخلا اوس دا آشنا راسره نک‎ړې

کاشکې ربه پوهیدلې مې جانان و‎ې

چې مه ینه مېجفا راسره نک‎ړې

څومره وژاړم سلګو کې مې یم ستړې

خوله خفه ده نور خندا راسره نکړې

لیونې شوم له دردونه پاکه ربه

کاش " محبوب"‌مې نور خطا راسره نکړ‎ې


June 23rd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان